Destruksjon av problemavfall

På vårt forbrenningsanlegg på Botnhågen tar vi imot risikoavfall, smittefarlig avfall og lavradioaktivt avfall til destruksjon.

Dette innebærer avfall som:

 • Impregnert trevirke
 • Kreosot
 • Avfall med innhold av bromerte flammehemmere som gjør at avfallet karakteriseres som farlig avfall
 • Slam fra vasking av oppdrettsnøter
 • Trykkfargeavfall med innhold av organiske løsemidler
 • Toneravfall med innhold av organiske løsemidler
 • Slam eller fast avfall med organiske løsemidler
 • Emballasje med rester av organiske løsemidler og/eller olje
 • Absorbenter, filtreringsmaterialer, tørkekluter og vernetøy
 • Oljefiltre (tømt for olje- kun restolje)
 • Avfall fra medisinsk behandling eller veterinærbehandling og tilhørende forskning
 • Døde dyr